REGULAMIN KONKURSU „Wygraj sesję narzeczeńską”

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest

F.H. KARDAMO ANNA ZULEWSKA, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 106, 81-388 GDYNIA, NIP: 583-118-45-19

2.     Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

3.     Konkurs trwa od 25.06.2019 r. do 4.08.2019. Wyniki zostaną ogłoszone do 8.08.2019.

4.     Sponsorem głównej nagrody jest MedioGrafia Dominika Kwaśnicka-Łasek, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, NIP: 584-274-98-76.

5.     Sponsorem drugiej nagrody (za 2 miejsce) jest F.H. Kardamo Anna Zulewska, ul. Świętojańska 106, 81-388 Gdynia, NIP: 583-118-45-19.

 

II ZASADY KONKURSU

 

1.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup obrączek lub pierścionka zaręczynowego w terminie trwania konkursu w sklepie Kardamo przy ul. Świętojańskiej 106 w Gdyni lub w sklepie internetowym pod adresem www.kardamo.pl oraz uzupełnienie karty konkursowej (w przypadku zakupu przez internet, karta konkursowa zostanie przesłana drogą mailową). UWAGA dla uczestników kupujących przez internet! Zwycięska sesja odbywać się będzie na terenie województwa pomorskiego – dojazd na miejsce sesji jest po stronie Zwycięzcy.

2.     Każda osoba, która zakupi obrączki lub pierścionek zaręczynowy w terminie trwania konkursu będzie mogła wypełnić kartę konkursową.

3.     Na karcie konkursowej należy wpisać adres e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt z uczestnikiem oraz odpowiedzieć na pytanie „Jak zachęciłbyś inne przyszłe pary młode do skorzystania z oferty Kardamo?”.

4.     Odpowiedź na pytanie konkursowe będzie podlegała ocenie przez jury konkursowe.

 

 

 

III UCZESTNICY

 

1.Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, która zakupi obrączki lub pierścionek zaręczynowy w sklepie Kardamo przy ul. Świętojańskiej 106 w Gdyni lub w sklepie internetowym pod adresem www.kardamo.pl w terminie trwania konkursu.

 

2.Uczestnik bierze udział w konkursie dobrowolnie i bezpłatnie.

 

3.Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje.

 

IV OCENA I JURY

 

1. Jury konkursowe oceni pomysłowość i kreatywność odpowiedzi na pytanie wpisane do karty konkursowej.

 

III NAGRODY

 

1.Przewidujemy następujące nagrody:

 

1 MIEJSCE: Sesja narzeczeńska w wybranym terminie (sesja odbywać się będzie na terenie województwa pomorskiego). Sesja będzie trwać około 2 godzin, po sesji uczestnik otrzyma około 30 obrobionych zdjęć w wersji cyfrowej.

 

2 MIEJSCE: Rabat na zakup biżuterii w sklepach Kardamo o wysokości 20%.

 

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w karcie konkursowej. Dalsze informacje odnośnie sesji będą ustalane indywidualnie ze zwycięzcą. Nie ma możliwości wymiany sesji zdjęciowej na pieniądze.

3. Zwycięzca przyjeżdża na sesję zdjęciową i wraca do domu na koszt własny.

4. Zwycięzca będzie mógł zrealizować nagrodę w terminie do 30.09.2019.

IV DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych, danych osobowych Uczestników Konkursu, których dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm). Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagrody.

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu będzie obejmowało:

a) Imię

b) Adres e-mail

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

3. Wzięcie udziału w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu finału w uzasadnionym przypadku, o czym powiadomią zainteresowane osoby.

5. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. ograch hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację i wykorzystywanie na stronie internetowej oraz social mediach organizatora i sponsora nagród zdjęć wykonanych podczas sesji. Stosowne zgody zostaną podpisane w dniu sesji zdjęciowej.